Azərbaycanın ən böyük yay düşərgəsi uğurla başa çatıb!

70-dǝn çox mǝktǝbdǝn 500+ şagirdin iştirak etdiyi “Summer Schools: Sea Breeze” yay düşǝrgǝlǝri uğurla başa çatıb.

“Sea Breeze Resort” ǝrazisindǝ keçirilǝn düşǝrgǝlǝrdǝ Azǝrbaycan, ABŞ, BƏƏ, Böyük Britaniya, Çin, Sǝudiyyǝ Ərǝbistanı, Rusiya vǝ Türkiyǝdǝn 4-16 yaşlı şagirdlǝr iştirak ediblǝr. Düşǝrgǝlǝr Azǝrbaycan, ingilis vǝ rus dillǝrindǝ keçirilib. Yay müddǝtindǝ şagirdlǝrin vaxtlarını sǝmǝrǝli dǝyǝrlǝndirmǝlǝri üçün 5 ildir ki, valideynlǝr rahatlıqla “Summer Schools Azerbaijan” yay düşǝrgǝlǝrini seçirlǝr.

Bu düşǝrgǝlǝr şagirdlǝrǝ ǝylǝncǝ, istirahǝt, şǝxsi inkişaf, yeni bacarıqlar vǝ dostluqlar vǝd edir. Düşǝrgǝlǝr hǝr il iyun-avqust aylarında keçirilir. Yay düşǝrgǝlǝri 5 ildir ki, ISOPS School tǝrǝfindǝn tǝşkil edilir.

“Summer Schools Azerbaijan” layihǝsinin rǝhbǝri Kenan Mamedov bildirib ki, yaxın müddǝtdǝ istifadǝyǝ verilǝcǝk “summerschools.az” saytında valideynlǝr uşaqları üçün şǝhǝr, dil, yaş vǝ tarixǝ uyğun olaraq rahatlıqla yay düşǝrgǝlǝri seçǝ bilǝcǝk. Kenan Mamedov qeyd edib ki, layihǝnin mǝqsǝdi beynǝlxalq tǝcrübǝni tǝtbiq edǝrǝk şagirdlǝr üçün yüksǝk keyfiyyǝtli, ǝylǝncǝli, inkişafetdirici yay düşǝrgǝlǝri tǝşkil etmǝkdir. Bu istiqamǝtdǝ müxtǝlif yerli vǝ beynǝlxalq şirkǝtlǝrlǝ uzunmüddǝtli ǝmǝkdaşlıqlar qurulur.

× Contact us via WhatsApp?